Beschikbare puppy'sRassenRas vergelijkerIk heb een nestje
FR
-
NL
Puppy's
Beschikbare puppy'sRassenRas vergelijkerIk heb een nestje
Artikels
FR
-
NL

Algemene voorwaarden voor
het gebruik van de Tipaw website

Artikel 1: Doel

SA FLIPAW (handelend onder de handelsnaam "TIPAW") is een platform waarvan het doel is om professionals uit de dierenwereld samen te brengen om hen in contact te brengen met individuen. De drie aangeboden diensten zijn de verwijzing van fokkers, de adoptie van honden van fokkers en de verbinding met trimmers en dierenartsen.

FLIPAW S.A. (hierna "Flipaw", "Wij" en "Tipaw")

Sapinièrelaan 51B

1180 Ukkel

BTW-BE0663.923.329

E-mail: info@tipaw.com

Voor de toepassing van deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna "Algemene Voorwaarden") wordt verstaan onder:

1. "Adoptant": Elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn commerciële of professionele activiteit;

2. "Tipaw Pro Client": Elke klant van de trimmers en dierenartsen diensten aangeboden op Tipaw.

3. "Fokker": Elke natuurlijke of rechtspersoon (B2C of B2B) die een contractuele relatie aangaat met Flipaw, handelend voor commerciële doeleinden.

Artikel 2: Aanvaarding

Op al onze diensten zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing met uitsluiting van de algemene of bijzondere voorwaarden van de Adoptant of de Fokker of de Tipaw Pro Klant.

Door gebruik te maken van een van de diensten die door Flipaw SA worden aangeboden, erkennen de Adoptant, de Fokker en de Tipaw Pro-klant deze algemene verkoopvoorwaarden te hebben gelezen. Zij verklaren uitdrukkelijk dat zij deze zonder voorbehoud aanvaarden. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden is niet onderworpen aan de handgeschreven handtekening van de Adoptant of de Fokker of de Tipaw Pro-klant.

Tipaw behoudt zich het recht voor om haar Algemene Verkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen. Wij raden u aan om regelmatig onze Algemene Verkoopvoorwaarden te lezen en te raadplegen. Eventuele toekomstige wijzigingen hebben geen invloed op bestaande contracten, tenzij anders bepaald door de wet.

Artikel 3: Adoptiedienst

Tipaw biedt een verbinding met fokkers die honden ter adoptie aanbieden. Beschikbare pups worden getoond op onze website. Na het selecteren van een puppy moet de adoptant solliciteren en een reeks vragen beantwoorden. Onder voorbehoud van aanvaarding door de Fokker kan de adoptant contact opnemen met de Fokker voor een bedrag van negenentwintigg (29) euro. De betaling maakt het mogelijk om de contactgegevens van de Fokkers te verkrijgen. Op de site kunnen verschillende betalingsplannen worden aangeboden. Er is geen restitutie van toepassing als de adoptie niet succesvol is.

Aanvragen bij fokkers vereisen een Tipaw-account. Een SMS wordt naar de Adoptant gestuurd wanneer zijn aanvraag door de Fokker is geaccepteerd.

Artikel 4: "Tipaw pro" diensten

Tipaw biedt een service van verbinding met dierenartsen en trimmers en het maken van afspraken. Dierenartsen en trimmers bepalen hun prijzen.

Tipaw kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een mogelijk gebrek aan potentiële kopers of klanten. Tipaw kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de manier waarop het hondenprofessionals op de website presenteert. Tipaw behoudt zich het recht voor om te kiezen hoe het hondenprofessionals publiceert.

Voor afspraken is een Tipaw-account vereist.

Artikel 5: Diensten: - Fokker

Voor fokkers biedt Tipaw twee diensten aan:

- Online referentiëring (inclusief Google Ads) wordt aangeboden.

- Referentiëring van fokdieren

De service kan het verzenden van een herinneringsmelding via sms omvatten.

Artikel 6: Prijs - Adoptanten

Alle prijzen zijn aangegeven in € (euro) TTC (alle belastingen inbegrepen). Voor adopties kost de verbinding met de fokkerij na de aanvraag 29 euro. Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen op elk moment te wijzigen. We verbinden ons er echter toe om altijd de prijzen toe te passen die op onze website worden vermeld op het moment van uw registratie.

In geval van verlenging is de prijs afhankelijk van de duur van deze laatste. Prijzen worden weergegeven in euro's.

Artikel 7: Prijs – Tipaw Pro Client

Prijzen worden bepaald door dierenartsen en trimmers. Ze worden weergegeven in euro's (€) en zijn inclusief BTW (alle belastingen inbegrepen).

Artikel 8: Betaling - Adoptant

Betalingen om in contact te komen met een fokker moeten via Stripe worden verrekend.

Artikel 9: Annulering

9.1 Adoptant

In geval van annulering van de adoptant voor een adoptie, wordt het bedrag van het abonnement niet terugbetaald. De consument stemt ermee in zijn herroepingsrecht niet uit te oefenen na betaling op basis van de uitzondering van artikel 53.1 van het Belgisch Wetboek van economisch recht.

9.2 Tipaw pro Klant

Klanten moeten verwijzen naar het annuleringsbeleid van dierenartsen en trimmers.

Artikel 10: Overmacht

10.1 Adoptant

In geval van overmacht of een reden buiten de controle van Tipaw, kunnen de diensten worden onderbroken. Tipaw behoudt zich het recht voor om – na kennisgeving aan de Adoptant – haar diensten op te schorten.

10.2 Tipaw Pro-client

In geval van overmacht of een reden buiten de controle van Tipaw, kunnen de diensten worden onderbroken. Tipaw behoudt zich het recht voor om – na kennisgeving aan de Klant – haar diensten op te schorten.

10.3 Fokker

In geval van overmacht of reden buiten de macht van Tipaw, kunnen de diensten worden onderbroken zonder dat de Fokker aanspraak kan maken op een gedeeltelijke of volledige terugbetaling van de prijs van de diensten.

Artikel 11: Verwerking van uw persoonsgegevens

Tipaw verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u de site bezoekt, maar ook wanneer u een account aanmaakt, vragenlijsten beantwoordt of een reservering maakt bij een professional via onze service om in contact te komen met dierenartsen en professionele trimmers.

Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met ons Privacybeleid, dat te vinden is op onze Website.

Tipaw-professionals zullen optreden als dienstverleners ten behoeve van Tipaw. De pro zal verplicht zijn om persoonsgegevens die hem via TIPAW zijn toevertrouwd, volledig automatisch te verwerken. De gegarandeerde professionelediensten moeten zelf voldoen aan de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming (en in het bijzonder de GDPR – EU-verordening 2016/679). Hijverbindt zich ertoe de verzamelde gegevens te verwerken binnen de strikte grenzen van zijn missie en beroep, en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen. Het is Professionals niet toegestaan om voor de verwerking van persoonsgegevens gebruik te maken van derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tipaw Professionals, op verzoek van Tipaw of de personen die betrokken zijn bij de persoonsgegevens, om alle persoonsgegevens door te geven, te corrigeren, bij te werken, te wissen, over te dragen of schriftelijk te beperken.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

Het gebruik van onze Site en de inhoud ervan verleent u geen intellectuele eigendomsrechten daarop, inclusief de software van Tipaw en alle codes. "Intellectueel eigendomsrecht" betekent auteursrecht, modellenrecht, merkenrecht en alle andere intellectuele eigendomsrechten en andere materiële rechten op de inhoud van de site. Alle inhoud, inclusief handelsmerken, ontwerpen en intellectuele eigendomsrechten van derden die op de Website worden vermeld of weergegeven, worden beschermd door intellectueel eigendom en nationale wetten en andere bepalingen van internationale verdragen. U mag inhoud gebruiken die uitdrukkelijk is geautoriseerd door Tipaw en/of haar externe licentiegevers. Elke reproductie of herdistributie van de hierboven vermelde inhoud is verboden en kan leiden tot civiele en strafrechtelijke sancties. Zonder enige beperking van het voorgaande, is het kopiëren en gebruiken van de hierboven genoemde materialen naar een andere server, locatie of ondersteuning voor publicatie, reproductie of distributie ten strengste verboden. Het is u echter toegestaan om één kopie te maken voor het bekijken van de inhoud voor uw persoonlijk gebruik.

Naast de hierboven genoemde intellectuele eigendomsrechten, wordt "Inhoud" gedefinieerd als alle afbeeldingen, foto's, inclusief afbeeldingen, geluid, muziek, video, audio of tekst die beschikbaar zijn op de Website. Tipaw probeert ervoor te zorgen dat de informatie op de Website juist en volledig is. Tipaw kan niet beloven dat de inhoud altijd nauwkeurig en foutloos is. Tipaw kan evenmin beloven dat de functionele aspecten van de Website of de Inhoud foutloos zijn, of dat de Inhoud of de server die deze beschikbaar stelt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. We raden internetgebruikers altijd aan om ervoor te zorgen dat ze over up-to-date antivirussoftware beschikken.

De persoonlijke meningen van de Tipaw Pro-klanten wiens diensten we verkopen, of een andere derde partij waarmee we verbonden zijn, komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van Tipaw en we dragen geen verantwoordelijkheid voor dergelijke meningen die in de media worden geuit.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

De "Fokkers" en "Klanten" en "Adoptant" erkennen en aanvaarden dat alle verplichtingen waaraan Tipaw aansprakelijk is uitsluitend middelenverbintenissen zijn en dat Tipaw alleen verantwoordelijk is voor haar opzet en grove nalatigheid. De contractuele relatie eindigt automatisch in geval van faillissement, insolventie of stopzetting van de activiteiten van Tipaw.

Tipaw behoudt zich het recht voor om te kiezen hoe het hondenprofessionals publiceert. Tipaw host op zijn site inhoud die wordt aangeboden door de Tipaw pro Client. Hij bewerkt de inhoud op geen enkele manier en kan er niet verantwoordelijk voor worden gehouden, als blijkt dat deze onjuist of illegaal is. Alleen mobiele nummers, e-mailadressen en URL's worden automatisch verwijderd

Binnen de Europese Unie kunnen honden onder drie voorwaarden worden geïmporteerd: (1) Worden gechipt (of getatoeëerd als de tatoeage vóór 3 juli 2011 is gemaakt en duidelijk leesbaar blijft) (2) Worden gevaccineerd tegen hondsdolheid (anti-rabiës) (3) Vergezeld gaan van een geldig Europees dierenpaspoort

Voor honden die in Frankrijk worden verkocht, zijn fokkers verplicht om te voldoen aan de Franse wetgeving voor de invoer van honden in Frankrijk: De hond moet (1) worden gechipt (of getatoeëerd als de tatoeage vóór 3 juli 2011 is gemaakt en duidelijk leesbaar blijft) (2) Worden gevaccineerd tegen hondsdolheid (anti-rabiës) (3) Vergezeld gaan van een geldig Europees dierenpaspoort (4) 15 weken oud zijn.

Voor honden verkocht in België; fokkers zijn verplicht om de Belgische wetgeving na te leven voor de invoer van honden in België: 1) Gechipt worden (of getatoeëerd als de tatoeage vóór 3 juli 2011 is gemaakt en duidelijk leesbaar blijft) (2) Gevaccineerd zijn tegen hondsdolheid (anti-rabiës) (3) Vergezeld gaan van een geldig Europees dierenpaspoort (dit paspoort moet de identificatiegegevens van het dier en zijn eigenaar bevatten.)

Voor honden die in Nederland worden verkocht; fokkers zijn verplicht om zich te houden aande Nederlandse wetgeving voor de invoer van honden in Nederland: De hond moet (1) minimaal 15 weken oud zijn (2) gevaccineerd sinds de leeftijd van 12 weken (3) naar Nederland worden gebracht na de vaccinaties die op 12 weken zijn verstrekt.

Bovenstaande informatie bindt Tipaw niet. In geval van export van een hond is de fokker als enige verantwoordelijk voor de naleving van de wetgeving van het land van bestemming.

Wanneer een bezoeker geen gebruikersaccount aanmaakt, is de website alleen informatief. Tipaw ne kan daarom verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van dit bezoek.

Artikel 14: Toepasselijk recht

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden, onze andere beleidslijnen en procedures worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. De toepassing van het Verdrag van Wenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit de aanbiedingen of overeenkomsten van Flipaw die met haar zijn gesloten, worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.