Beschikbare puppy'sRassenRas vergelijkerIk heb een nestje
FR
-
NL
Puppy's
Beschikbare puppy'sRassenRas vergelijkerIk heb een nestje
Artikels
FR
-
NL

Privacybeleid

1. Waarom dit privacybeleid?

Elke persoon (hierna de "Gebruiker" of "U" genoemd) die onze verschillende websites bezoekt en/of gebruikt die zijn gekoppeld aan de Tipaw-diensten (hierna de "Site" genoemd) of onze Tipaw-diensten gebruikt , maakt een bepaalde hoeveelheid persoonsgegevens bekend. Persoonsgegevens zijn gegevens die ons in staat stellen u direct of indirect te identificeren als een natuurlijke persoon.

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Belgische wet van 30 juli 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ("Privacywet") en de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("Verordening" of "GDPR").

Door de Site of onze diensten te gebruiken, verklaart de Gebruiker dit Privacybeleid te hebben gelezen en aanvaardt hij uitdrukkelijk de verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens op de manier die in dit document wordt beschreven.

We behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in ons Privacybeleid.

2. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

2.1. Verwerking verantwoordelijke

Flipaw is de verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt de persoonsgegevens die worden verzameld, de doeleinden en middelen van de verwerking.

2.2. De onderaannemer(s)

Flipaw is vrij om onderaannemers te gebruiken. De verwerker is de natuurlijke of rechtspersoon die uw persoonsgegevens verwerkt op verzoek en in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen en handelt altijd in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke.

Flipaw maakt gebruik van de volgende categorieën onderaannemers: Hostingbedrijven, CRM, sociale netwerken (Facebook voor advertenties), Amazon Web services, Google Calendar, computeronderhoud, wachtwoordbeheer software.

3. Op welke gronden worden mijn gegevens verwerkt?

In overeenstemming met de Privacywet en de AVG verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Op basis van de uitvoering van het contract waarbij u partij bent of de contractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen voor het gebruik van onze Site en de levering van onze diensten.
 • Op basis van onze wettelijke verplichtingen voor alles wat verband houdt met het beheer van de contractuele relatie, inclusief facturering.
 • Op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het verzenden van informatie en nieuwsbrieven naar onze klanten.
 • Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming voor het verzenden van promotionele aanbiedingen (direct marketing).

4. Welke persoonsgegevens worden verzameld?

De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot wat strikt noodzakelijk is om de door Flipaw nagestreefde doeleinden te bereiken. Hieronder vindt u de categorieën gegevens waarop de verwerking betrekking heeft:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, identificatiegegevens, btw-nummer, erkenningsnummer van fokkers, CV van dierenartsen, foto's)
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
 • Financiële identificatiegegevens (bankgegevens)
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies)
 • Persoonsgegevens (geslacht, leeftijd, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat, nationaliteit)

Flipaw kan op verschillende manieren persoonsgegevens verkrijgen:

 • Wanneer u zich registreert en onze Site en/of diensten gebruikt;
 • Door vragenlijsten in te vullen (bijv. wanneer u ons feedback geeft of wanneer u onze ondersteuningsfunctie gebruikt);
 • Bij een gesprek met een fokker;
 • Via sociale netwerken (bijv. wanneer u contact met ons opneemt op Facebook);
 • Bij het verbinden van apparaten of services van derden met Flipaw (alleen wanneer u uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming hebt gegeven), bijvoorbeeld: Google Agenda bij het maken van afspraken via de Tipaw-website;
 • Door het plaatsen van cookies (zie ons Cookiebeleid).

Daarnaast gebruiken we cookies om de Gebruiker te herkennen en hem een gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden, om zijn keuzes te onthouden en om eventuele fouten op de Site op te sporen en te corrigeren. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies nodigen wij u uit om ons Cookiebeleid te raadplegen.

5. Wat zijn de nagestreefde doelen?

Flipaw verzamelt uw persoonsgegevens om u een optimale, gepersonaliseerde en veilige gebruikerservaring te bieden. De verwerking van uw persoonsgegevens is daarom essentieel voor de goede werking van de Site en de levering van onze diensten. Als gegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn, behoudt Flipaw zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren.

Flipaw verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens uitsluitend te verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Controleer de professionele kwaliteiten van fokkers en dierenartsen;
 • Klantenbeheer: klantenadministratie, afsprakenbeheer, facturering, kredietbewaking, ondersteuning, klachtentracering en nieuwsbrieven;
 • U in staat te stellen een afspraak te maken met een van onze partnerserviceproviders via Google Agenda;
 • Procesvoering;
 • Bescherming tegen fraude en inbreuk;
 • Gepersonaliseerde marketing en reclame als u hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. In dit geval bent u te allen tijde vrij om uw toestemming in te trekken.

Door onze Site te bezoeken, worden bepaalde gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens stellen ons in staat om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Door de Site te bezoeken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met het verzamelen van deze gegevens voor statistische doeleinden.

6. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zijn bedoeld om te worden gebruikt voor interne doeleinden. Flipaw behoudt zich echter het recht voor om uw persoonsgegevens te verkopen, door te geven of mee te delen aan derden. Door onze Site of onze diensten te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met deze mogelijke overdracht van gegevens.

De gegevens worden opgeslagen op Flipaw-servers in Frankfürt, Duitsland, met Amazon Web Services. Ze kunnen alleen worden gelezen door Flipaw en/of haar medewerkers die in het bezit zijn van de juiste sleutel.

Sommige van uw gegevens (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer) worden ook via de Google Agenda-service naar Google verzonden. Wij gebruiken deze service om u in staat te stellen snel een afspraak te maken met onze partnerserviceproviders.

Daarnaast draagt Flipaw de contactgegevens van adoptanten (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer) over aan haar partners.

Tipaw draagt uw gegevens niet over buiten de Europese Unie.

7. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de nagestreefde doeleinden te bereiken. Ze worden uit onze database verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het nagestreefde doel of als u uw recht op verwijdering geldig hebt uitgeoefend.

8. Wat zijn uw rechten?

8.1. Zorgen voor een eerlijke en rechtmatige verwerking

Uw persoonlijke gegevens worden altijd verwerkt in overeenstemming met de legitieme doeleinden die in punt 5 worden uitgelegd. Het wordt verzameld en verwerkt op een adequate, relevante en niet-buitensporige manier en wordt niet langer bewaard dan nodig is om de nagestreefde doeleinden te bereiken.

8.2. Recht op toegang

Als u uw identiteit kunt bewijzen, hebt u het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw gegevens. U hebt dus het recht om de doeleinden van de verwerking te kennen, de betrokken categorieën gegevens, de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden doorgegeven, de criteria die worden gebruikt om de opslagperiode van de gegevens te bepalen en de rechten die u op uw gegevens kunt uitoefenen.

8.3. Recht op rectificatie

Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kunnen worden gecorrigeerd. Hetzij rechtstreeks door de Gebruiker op zijn gebruikersprofiel, hetzij door een schriftelijk verzoek aaninfo@tipaw.com.

8.4. Recht op gegevenswissing (of "recht om vergeten te worden")

U hebt het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te verkrijgen in de volgende gevallen:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden;
 • U trekt uw toestemming voor de verwerking in en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking;
 • U hebt uw recht op bezwaar geldig uitgeoefend;
 • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Uw gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

8.5. Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, met name in het geval van een geschil over de juistheid van de gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een gerechtelijke procedure of de tijd die Flipaw nodig heeft om te verifiëren dat u uw recht op verwijdering geldig kunt uitoefenen.

8.6. Recht van bezwaar

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, profilering of voor de doeleinden van het legitieme belang van de verwerkingsverantwoordelijke. Flipaw zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw recht om bezwaar te maken.

8.7. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om alle persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Op uw verzoek kunnen deze gegevens worden overgedragen aan een andere aanbieder, tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8. Recht om uw toestemming in te trekken

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld voor direct marketingdoeleinden.

9.  Veiligheidsmaatregelen

Onder de Privacywet en de AVG verbindt Flipaw zich ertoe technische en organisatorische maatregelen (hierna "beveiligingsmaatregelen") te implementeren die zijn ontworpen om persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk of onrechtmatig, tegen verlies, fraude, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang of tegen enige andere vorm van onwettige verwerking of gebruik.

Deze beveiligingsmaatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat is afgestemd op het risico dat aan de verwerking is verbonden. Bij het bepalen van de passende beveiligingsmaatregelen houdt Flipaw rekening met de stand van de techniek, de kosten van implementatie en de aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking, evenals de risico's voor de rechten en vrijheden van betrokkenen.

Flipaw streeft ernaar om alle redelijke inspanningen te leveren om te allen tijde te verifiëren dat hun verwerkingssystemen en diensten voldoen aan de vereisten van vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht, rekening houdend met de stand van de techniek en de implementatiekosten.

10. Melding van een datalek

Op grond van de Privacywet en de AVG stelt Flipaw de Gebruiker zo snel mogelijk en uiterlijk 24 uur nadat hij hiervan op de hoogte is gesteld, op de hoogte van een inbreuk in verband met persoonsgegevens. Deze kennisgeving gaat vergezeld van alle nuttige documentatie om de Gebruiker in staat te stellen, indien nodig, deze inbreuk te melden aan de gegevensbeschermingsautoriteit en/of betrokkenen. Flipaw zal de Gebruiker de volgende informatie verstrekken: de aard van de inbreuk, de categorieën en het geschatte aantal betrokkenen, de categorieën en het geschatte aantal betrokken persoonsgegevens, de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met de gegevens en de maatregelen die zijn genomen om het gegevenslek te verhelpen of om de mogelijke negatieve gevolgen ervan te beperken.

Flipaw meldt het datalek in naam en namens gebruiker zo snel mogelijk en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur na kennisname van de inbreuk aan de toezichthoudende autoriteit, tenzij de betreffende inbreuk waarschijnlijk geen risico vormt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

Flipaw meldt het datalek in naam en namens de Gebruiker zo spoedig mogelijk aan de betrokken personen, wanneer deze inbreuk waarschijnlijk een hoog risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen met zich meebrengt.

De beslissing om de gegevensbeschermingsautoriteit en/of betrokkenen al dan niet op de hoogte te stellen van een datalek ligt bij Flipaw.

11. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen, moet u ons een schriftelijk verzoek en een identiteitsbewijs sturen, per aangetekend schrijven naar FLIPAW S.A., Avenue de la sapinière 51B -1180 Ukkel of per e-mail naarinfo@tipaw.com. We zullen zo snel mogelijk reageren, en uiterlijk één (1) maand na ontvangst van het verzoek.

12. Mogelijkheid om een klacht in te dienen

Indien u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens door Flipaw, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/).

 

*